Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Definities:
– Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden zijn van Laurien Verstraten.
– HOD: Laurien Verstraten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50440632.
– Contractant: Laurien Verstraten als presentatrice, zangeres, actrice, model, voice-over.
– Overeenkomst: De overeenkomst op grond waarvan HOD in opdracht en voor rekening van een opdrachtgever Contractant inzet, waarbij Contractant de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden zal gaan verrichten. Het kan daarbij gaan om zaken als bijvoorbeeld het verzorgen van een presentatie, dagvoorzitterschap, optreden, acteerwerk, training geven, het afnemen van interviews, het leveren van advies, productie werkzaamheden of het schrijven van artikelen of columns.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met HOD met betrekking tot een (gewenste) Overeenkomst.

1.3 Bedingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van deze Algemene Voorwaarden van HOD, worden alleen aanvaard wanneer deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door HOD zijn overeengekomen of aanvaard.


Artikel 2: Nakomingsverplichting

2.1 Alle aanbiedingen van HOD zijn vrijblijvend. Er is pas sprake van een Overeenkomst, op het moment dat HOD de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst retour heeft ontvangen. Een aan opdrachtgever door HOD toegezonden overeenkomsten die niet binnen één week door HOD retour is ontvangen, geldt niet meer als een gedaan aanbod en aanvaarding daarvan.

2.2 Opdrachtgever kan een gesloten overeenkomst niet annuleren, anders dan tegen betaling van een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt:
– bij annulering binnen 1 week voor de aanvang van de datum van de uitvoering 100% van de totale contractsom;
– bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de datum van de uitvoering 75% van de totale contractsom;
– bij annulering binnen 6 weken voor de aanvang van de datum van de uitvoering 50% van de totale contractsom;
– bij annulering buiten de 6 weken voorafgaand aan de aanvang van de datum van de uitvoering: 35% van de totale contactsom.

Een gedeeltelijke annulering is niet mogelijk.

2.3 HOD heeft te allen tijde het recht de overeenkomst af te zeggen, in geval de Contractant verplichtingen heeft die voortkomen uit zwaarwegende redenen in de persoonlijke sfeer die het optreden onmogelijk maken. Een dergelijke opzegging maakt HOD (of Contractant) niet schadeplichtig.

HOD zal in een dergelijke situatie op verzoek van en in overleg met de Opdrachtgever alles in het werk stellen om voor passende vervanging zorg te dragen. Het overeengekomen honorarium wordt alsdan aangepast aan het geldende honorarium van de vervanger.


Artikel 3: Prijzen

3.1 alle prijzen zijn exclusief BTW, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, portretrecht royalty’s en overige heffingen, voor zover van toepassing.

3.2 Prijzen worden uitsluitend in overleg met HOD vastgesteld en uitsluitend door HOD met de Opdrachtgever besproken, tenzij vooraf anders bepaald.


Artikel 4: Diverse voorwaarden

4.1. Contractant zal al het redelijke doen om zijn optreden optimaal voor te bereiden en de inhoud eventueel in overleg met de Opdrachtgever af te stemmen op diens doelstellingen en organisatie.

4.2 Contractant zal ieder optreden naar eer en geweten naar beste kunnen ten uitvoer brengen, in overeenstemming met de wensen en doelstellingen van de Opdrachtgever.

4.3 Contractant is respectvol ten aanzien van zijn/haar toehoorders en opdrachtgever(s).

4.4 HOD en Contractant gaan vertrouwelijk om met de informatie die hij/zij t.b.v. het optreden door de Opdrachtgever krijgen verstrekt.

4.5 Het is niet toegestaan naam en/of beeltenis van Contractant te gebruiken in publicitaire uitingen, zoals advertenties en dergelijke, noch op schrift noch op het internet, met uitzondering van gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.

4.6 Alle intellectuele eigendomsrechten van of ten behoeve van Contractant blijven bij Contractant berusten. Het is derhalve niet toegestaan foto’s, video’s, presentaties, enz. van Contractant te gebruiken anders dan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

4.7 De aanwezigheid van pers en/of cameraploegen dient altijd vooraf met HOD te worden overlegd. Contractanten hebben te allen tijde het recht contact met, of optreden in bijzijn van pers en/of cameraploegen te weigeren.

4.8 Eventueel te vervaardigen foto’s geluid en/of video-opnames mogen voor geen enkel doel worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van HOD.

4.9 Betaling geschiedt vooraf, binnen de in de overeenkomst vastgestelde termijn. Bij niet tijdige of niet volledige betaling heeft HOD en Contractant het recht om de overeenkomst in het geheel niet na te komen.


Artikel 5: Aansprakelijkheid bij schade

5.1 HOD noch de Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van geld of goederen van de Contractant.

5.2 HOD is niet aansprakelijk voor schade aan of vanuit derden, voor zover deze is toe te rekenen aan HOD of Contractant. Opdrachtgever vrijwaart HOD en Contractant voor aanspraken van derden.


Artikel 6: Diversen

6.1 Op de (uitvoering van) de overeenkomst en al hetgeen daarmee samenhangt, is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst worden bij uitsluiting door de Nederlandse rechter beoordeeld.

6.3 Indien de opdrachtgever geen eindopdrachtgever is, draagt opdrachtgever zorg voor het van toepassing verklaren jegens de eindopdrachtgever van alle daartoe relevante bepalingen.